Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Powered by Blogger

divendres, 6 de novembre de 2009

Programació didàctica en Pimària

A les portes de les oposicions cal recordar el tema de la programació didàctica, el tercer nivell de concreció curricular on es defineix i explicita la programació específica de què ensenyem, de quan i com de les activitats a l’aula i de què, com i quan avaluar.
Segons això per a Francesc Imbermon programar seria: “establir una sèrie d’activitats en un context i un temps determinats per ensenyar en un futur proper, uns continguts amb la pretensió d’aconseguir diversos objectius”.
La Llei orgànica d'Educació (LLOE) assenyala, en el seu art.91, en les funcions del professorat, la programació i l’ensenyament de les àrees, matèries i mòduls que tinguen encomanats.
Posteriorment el REIAL DECRET 1513/2006, de 7 de decembre, establirà els ensenyaments mínims de l'Educació Primària, concretats al País Valencià en el DECRET 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària i en el seu art. 2 dels principis generals podem llegir que: "Cada cicle  constituïx la unitat de programació i avaluació en l’educació primària", completant que "La Conselleria competent en matèria d’educació afavorirà l’elaboració de projectes d’innovació, així com de models de programació docent i de materials didàctics que faciliten al professorat el desplegament
del currículum".
Quan parla de la promoció de l'alumnat (art. 9) remarca que: "L’alumnat que accedisca a un cicle amb avaluació negativa en alguna de les àrees del cicle o cicles precedents, rebrà els suports necessaris per a la recuperació d’estes. A este efecte, les programacions didàctiques han d’incloure activitats destinades a l’adquisició d’estos aprenentatges, amb la indicació del professorat responsable".
En base a això podríem assenyalar els components que conformarien una programació didàctica:
a) Els objectius de cadascuna de les àrees del cicle.
b) La contribució de cada àrea al desenvolupament de les competències bàsiques.
c) L'organització i seqüenciació dels continguts de les àrees d'aprenentatge en els diferents cursos escolars que conformen el cicle.
d) La incorporació de l'educació en valors democràtics com contingut de caràcter transversal.
i) Els criteris d'avaluació de cadascuna de les àrees del cicle.
f) Els continguts i criteris d'avaluació mínims exigibles per a superar el cicle.
g) Els procediments i instruments d'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes.
h) Criteris de qualificació que es vagen a aplicar.
i) La metodologia didàctica que es va a aplicar.
j) Les estratègies per a desenvolupar processos globalitzats d'ensenyament i aprenentatge.
k) Els recursos didàctics que es vagen a utilitzar, inclosos els materials curriculars i llibres de text per a ús de l'alumnat.
l) Les mesures d'atenció a la diversitat i les adaptacions curriculars per als alumnes que les precisen.
m) Les estratègies d'animació a la lectura i el desenvolupament de l'expressió oral i escrita.
n) Les mesures necessàries per a la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
ñ) Les activitats complementàries i extraescolares programades per l'equip didàctic de cicle d'acord amb el Programa anual d'activitats complementàries i extraescolares establides pel centre.
o) Els procediments perquè l'equip didàctic de cicle valore i revise el procés i el resultat de les programacions didàctiques.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...